Hieronder vindt u enkele praktische weetjes i.v.m. de taalkampen bij 'Le Crayon'. Je kunt hier ook een pdf downloaden waarop alle handige weetjes in opgesomd staan.Voor wie?

De taalkampen en lessenreeksen zijn toegankelijk voor kinderen en tieners van 5 tot 15 jaar die graag Frans of Engels willen leren of vooruitgang willen boeken in deze taal. Het Europees Referentiekader vormt hierbij de basis voor al onze taalactiviteiten. 

Ons onderwijs aan huis is geschikt voor alle leeftijden. Kids, tieners, jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij ons terecht.

Om te kunnen deelnemen aan één van de op deze website vermelde taalactiviteiten van Talencentrum "Le Crayon", moet je toegetreden lid zijn op het ogenblik van deelname.

Na het behandelen van uw aanvraag ontvangt u spoedig uw persoonlijk lidnummer waarmee u kan inschrijven voor onze taalactiviteiten. Deze aanvraag is eenmalig, kosteloos en brengt uiteraard geen verplichtingen met zich mee.

Als lid hebt u eveneens inspraak in de werking van Talencentrum "Le Crayon" meer bepaald op vlak van evaluatie van de activiteiten, suggesties voor komende activiteiten,...

Daarbovenop volgt Talencentrum "Le Crayon" de leervorderingen van de leden doorheen het leerproces nauwgezet op. Zo garanderen wij een optimale continuïteit met positieve leervorderingen na deelname van onze taalactiviteiten. Op die manier kunnen we een nog betere individuele opvolging en de kwaliteit van ons taalonderwijs garanderen.


Taalkampen: dagstages

Tijdens de dagstages komen de kinderen 's morgens aan en gaan ze 's avonds telkens opnieuw naar huis. De taalactiviteiten vinden plaats van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 7u30 tot 18u.

Onze taalactiviteiten worden telkens gecombineerd met leuke recreatieve, sportieve en culturele activiteiten op kindvriendelijke locaties.


Gratis opvang tijdens de dagstages

Tijdens onze dagstages bieden wij gratis opvang aan. De uren zijn afhankelijk van de plaats en locatie waar het taalkamp doorgaat. Deze uren kan u terug vinden onderaan de pagina van elke dagstage.


Inschrijven samen met een vriend(in), broer of zus

U kan op het inschrijvingsformulier melden dat uw kind het taalkamp wil volgen samen met een vriend(in), broer of zus. We zullen de groepsindeling met de nodige zorg regelen.

We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van u en uw kinderen te voldoen. Wij hebben meerdere kinderen die met een vriend(in), broer of zus komen maar de grotere helft komt alleen. Kom jij ook alleen dan hoef je jou dus hierover zeker geen zorgen te maken.


Taalkampen Le Crayon

De taalkampen bij "Le Crayon" zijn kleinschalig, maar daarom net groots in kwaliteit! Wij kiezen bewust voor kleine groepen.

We willen elke deelnemer de aandacht geven waarop die recht heeft. De lessen worden in kleine groepjes verzorgd.
De plaatsen zijn weliswaar beperkt maar net hierdoor kunnen onze taaldocenten en begeleiders alle deelnemers optimaal opvolgen en begeleiden in hun leerproces.


Laatste richtlijnen

De laatste richtlijnen worden verstuurd ten laatste 14 dagen voor het begin van elk taalkamp. U krijgt een overzicht van de weekplanning, de dagindeling, de weekmenu, het mee te brengen materiaal,...


Medische zorgen

Als uw kind ziek wordt, contacteren we eerst en vooral de ouders. In overleg met de ouders wordt de juiste beslissing genomen.

Gezondheid en veiligheid is bij "Le Crayon" prioritair. We willen langs deze weg informeren betreffende de wetgeving omtrent het toedienen van medicatie aan de deelnemers.

In de wet staat het volgende:
In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven. Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. Ook al gaat het om medicamenten die zonder voorschrift te verkrijgen zijn. Als een kind een allergische reactie of nevenwerking zou krijgen op het verkregen geneesmiddel, kan de leiding immers aansprakelijk gesteld worden.

Toepassingsgebied voor deze wet:
Onze taaldocenten en begeleiders mogen geen medicatie toedienen aan de deelnemers. Hoe onschuldig het op het eerste zicht lijkt. In bepaalde gevallen is een behandeling echter noodzakelijk. In deze gevallen vragen wij een medisch attest waaruit blijkt dat de medicatie dient toegediend te worden. Dit medisch attest dient ondertekend te worden door de ouders. Bij andere medische problemen, zullen wij steeds te rade gaan bij een arts of apotheker. Het medisch attest kan je telefonisch of per mail aanvragen, en dien je mee te brengen bij aanvang van het taalkamp!


Maaltijden

Bij onze dagstages bieden wij u een keuzemogelijkheid aan tussen eigen picknick of een warme maaltijd. Hierbij staan we steeds garant voor een gezonde, kwaliteitsvolle, kindvriendelijke en smakelijke maaltijd.

U had vooraf ingeschreven voor picknick maar wenst toch nog over te schakelen naar warme maaltijden? Geen probleem, mits voorafgaand contact kunnen we de wissel nog doorvoeren.


Tussendoortjes

Talencentrum 'Le Crayon' biedt alle kinderen rond 10u en rond 15 u een tussendoortje aan.
Ook een drankje 's morgens en 's namiddags wordt voorzien.

We zorgen hierbij voor veel variatie en zorgen telkens voor een evenwichtige combinatie tussen gezonde tussendoortjes en lekkernijen.


De groepsindeling

De kinderen worden verdeeld in groepen volgens leeftijd en niveau. Bij de aanvang van het taalkamp wordt het niveau van de kinderen op een interactieve en ludieke manier geëvalueerd.

Talencentrum 'Le Crayon' werkt kleinschalig, en is net daarom groots in kwaliteit. We werken steeds in kleine groepen om zo de kwaliteit van de lessen te verzekeren en een optimaal resultaat te behalen.


De taaldocenten

Om ervoor te zorgen dat uw kind een supertaalkamp tegemoet gaat, stellen wij natuurlijk hoge eisen aan de taaldocenten.

Al onze taaldocenten zijn één voor één ervaren, creatieve gediplomeerde leerkrachten die ten alle tijden hun verantwoordelijk nemen. Uw kids staan steeds onder toezicht van onze taaldocenten.


De leerstof

De leerinhouden hangen af van het niveau en leeftijd van de kinderen. Bij de 4- tot 5-jarigen wordt er vooral gewerkt rond taalsensibilisering en taalinitiatie. Bij de 6- tot 14-jarigen gaat het om speelse taallessen. We richten ons vooral op de mondelinge taalvaardigheden: luisteren en spreken.

De schriftelijke taalvaardigheden als lees- en schrijfvaardigheden komen ook aan bod maar dienen eerder als ondersteuning van de mondelinge taalvaardigheden.

Via allerlei communicatieve spelletjes brengen wij de kinderen (tot 14j) de Franse of Engelse taal bij! Gemiddeld krijgen de kids 4u taalles per dag.

Tijdens de middagmaaltijden worden de kinderen, onder toezicht van de taaldocenten, nog extra gestimuleerd om de gekozen taal te praten.

Dit is eveneens zo tijdens de recreatieve activiteiten. De gekozen taal vormt steeds de rode draad doorheen alle activiteiten.


Getuigschrift & laatste dag op het taalkamp

We zorgen steeds voor een feestelijke afsluiter van het taalkamp. De kinderen presenteren dan ook graag in de taal van het taalkamp aan de ouders wat ze gedurende het taalkamp hebben geleerd.

Op het einde van elk taalkamp wordt een getuigschrift in de vorm van een diplomaatje uitgereikt. De ouders zijn ook altijd welkom voor een woordje uitleg of wat feeback.

 


Reservelijst

Is het favoriete taalkamp van uw kind volzet? Dan kan u uw gegevens nalaten op de reservelijst via het inschrijvingsformulier. Dit is kosteloos en brengt geen verplichtingen met zich mee. Van zodra er toch nog een plaatsje vrijkomt, contacteren wij u onmiddellijk.


Verloren voorwerpen

De verloren voorwerpen blijven tijdens de kamperiode op de kampplaats zelf. Na de kampperiode houdt Talencentrum "Le Crayon" alles bij op het kantoor in Kuurne tot twee maand na het einde van het taalkamp. U kan ons voor de ophaling en beschrijving van het verloren voorwerp steeds telefonisch of per mail contacteren.


Foto's

Tijdens de taalactiviteiten worden foto's van de kinderen genomen. Na deze activiteiten worden de foto's in een fotoboek opgenomen op onze website. Inschrijven voor één van onze activiteiten brengt automatisch het akkoord van de ouders en de deelnemers met zich mee.

Indien ouders en/of deelnemers dit echter niet wensen, dient dit schriftelijk meegedeeld te worden bij de inschrijving. U kan dit kwijt onderaan op het inschrijvingsformulier bij opmerkingen.


Annulatie

Talencentrum ‘Le Crayon’ kan bij minder dan vijf inschrijvingen binnen een bepaalde leeftijdscategorie en een bepaald niveau het taalkamp of taalactiviteit annuleren. In dit geval gaan we samen op zoek naar een oplossing. We stellen een ander taalkamp, een andere kampweek of een andere taalkamplocatie voor of betalen integraal uw deelnamekosten terug.


Ingezamelde informatie

De bezoeker geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming aan vzw 'Le Crayon' om zijn gegevens, met inbegrip van zijn persoons- en gebruiksgegevens die zouden blijken uit het bezoek van de website te verwerken in een gegevensbestand dat eigendom is van vzw 'Le Crayon'. De door de vzw 'Le Crayon' verzamelde gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden enkel gebruikt om het lidmaatschap op te maken en/of de inschrijvingen voor onze aangeboden activiteiten te verwerken.


Vroegtijdig vertrek en laattijdige aankomst

Bij vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst op het taalkamp of de lessenreeks, bieden wij in geval van ziekte of ongeval een tegemoetkoming aan op de deelnamekosten. Hiervoor is een medisch attest noodzakelijk. Op aanvraag wordt elke situatie afzonderlijk onderzocht. Indien het vroegtijdig vertrek of de laattijdige aankomst te wijten is aan het niet naleven van de afgesproken richtlijnen of omwille van persoonlijke redenen wordt er geen tegemoetkoming doorgevoerd.


Verzekering

Talencentrum ‘Le Crayon’ heeft een aantal verzekeringen afgesloten voor haar activiteiten. Volgende elementen zijn hierbij van belang voor onze deelnemers:

Burgerlijke aansprakelijkheid:
Hierin wordt de schade toegebracht aan derden geregeld.
Lichamelijke ongevallen:
Onze deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij deelname aan de lessen of activiteiten die op het programma voorkomen.
Materiële schade:
Verlies of diefstal van voorwerpen zijn niet verzekerd. Dure, kostbare voorwerpen laat je dan ook beter thuis!


Betaling en annulatievoorwaarden

Talencentrum ‘Le Crayon’ stuurt u na inschrijven een mail met de inschrijvingsgegevens. Hierbij is in bijlage een (voorschot)factuur terug te vinden. Deze dient per overschrijving overgemaakt te worden. Wenst u liever een factuur per post, gelieve dit aan te vinken op het inschrijvingsformulier. Een annulering dient steeds schriftelijk (mail of brief) te gebeuren. Bij annulering van een taalkamp wordt steeds een administratiekost van € 50,00 aangerekend.

  • Annulering om ernstige reden: de annuleringsvergoeding wordt beperkt tot € 50,00 administratiekost. De ernst van de reden moet met bewijzen gestaafd worden. Voorbeeld: ziekte of ongeval kan aangetoond worden met een medisch attest.
  • Voor een annulering zonder ernstige reden worden volgende annuleringsvergoedingen aangerekend (na afhouding van € 50,00 administratiekost):

    >> 10% voor annulering tot 30 dagen voor aanvang
    >> 20% voor annulering tot 15 dagen voor aanvang
    >> 50% voor annulering tot 5 dagen voor aanvang
    >> 100% indien de ingeschrevene niet komt opdagen tijdens de kampweek

Wet- en regelgeving privacy

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt 'Le Crayon' vzw zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, in voorkomend geval recht op verbetering en het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens. Kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie zijn van groot belang. Aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden of wijzigingen in uw persoonlijke informatie zullen wij dan ook spoedig mogelijk voldoen.


Algemene voorwaarden 2014-2015

U kan onze algemene voorwaarden in PDF-formaat downloaden bovenaan deze pagina.
Door inschrijving en deelname gaat de deelnemer automatisch akkoord met de huidige algemene voorwaarden.